home

จำนวนครูทั้งสิ้น

705,822

ondemand_video

จำนวนครู สพฐ.

498,161

desktop_windows

จำนวนครู สช.

154,584

event_seat

จำนวนครู สอศ.

44,304

จำนวนจำนวนครูทั้งสิ้น

จำนวนจำนวนครูทั้งสิ้นจำแนกตามต้นสังกัด