home

จำนวนสถานศึกษาทั้งสิ้น

56,965

ondemand_video

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนการสอน

789,911

desktop_windows

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการบริหารการจัดการ

187,085

event_seat

จำนวนห้องเรียน

398,114

จำนวนสถานศึกษา

จำนวนสถานศึกษาจำแนกตามต้นสังกัด