home

สรุปรายภาค

ภาค ที่ราชพัสดุ ที่ธรณีสงฆ์ ที่ป่าสงวน ที่ดินบริจาค ที่ดินจัดซื้อ ที่ดินเช่า ที่ดินอื่นๆ
ภาค ที่ราชพัสดุ ที่ธรณีสงฆ์ ที่ป่าสงวน ที่ดินบริจาค ที่ดินจัดซื้อ ที่ดินเช่า ที่ดินอื่นๆ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 13991800004
สำนักงานศึกษาธิการภาค 2120400000
สำนักงานศึกษาธิการภาค 317633000053
สำนักงานศึกษาธิการภาค 4143000011
สำนักงานศึกษาธิการภาค 52010000021
สำนักงานศึกษาธิการภาค 65332010054
สำนักงานศึกษาธิการภาค 731212060076
สำนักงานศึกษาธิการภาค 8184000002
สำนักงานศึกษาธิการภาค 921143530030
สำนักงานศึกษาธิการภาค 108020102038
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1140000000
สำนักงานศึกษาธิการภาค 121510210036
สำนักงานศึกษาธิการภาค 13379000003
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1499000001
สำนักงานศึกษาธิการภาค 156222500128
สำนักงานศึกษาธิการภาค 165480100113
สำนักงานศึกษาธิการภาค 176264100018
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1872000001