home

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น

2,160,361

ondemand_video

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สพฐ.

1,242,265

desktop_windows

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สช.

520,338

event_seat

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สอศ.

294,238

จำนวนจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น

จำนวนจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจำแนกตามต้นสังกัด