เกี่ยวกับระบบ

EDU statistics

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
E-mail: nu@moe.go.th

        สถิติทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ประมวลผลจากฐานข้อมูลรายบุคคล โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยจัดการศึกษาทุกกระทรวง